Make your own free website on Tripod.com

Home | Introduction | Backstage | Street Opera Scenes | Opera Tea-houses | Showtime | Showtime 2 | Yam Kim Fai/But Suet Sin | Advertisements | Chinese Musical Instruments | Chinese Musical Instruments 2 | Singapore Chinese Orchestra | Some Members of SCO | History of Chinese Opera | Cantonese Opera Troupes in Singapore | Opera Organizations in Singapore | Review 1 | Review 2 | Review 3 | Singapore Artistes | See Toh Hoi Siang | Outstanding Youth Award | Sally Low | Aw Yang Peng Mun | Christopher Choo | Singapore Artistes : 2 | Singapore Artistes : 3 | Singapore Artistes : 4 | Links | Email | Pictures | Old Photos | frannxis' corner

Singapore Chinese Orchestra
Frannxis' Cantonopera Website

Here are some members of the Singapore Chinese Orchestra.

but1.jpg


From left, clockwise:
Sanxian - Huang Gui Fang
Erhu - Xu Wen Jing
Pipa - Yu Jia
Guzheng - Xiong Yue
Zhongruan - Zhang Rong Hui
Yangqin - Qu Jian Qing